You are not logged in. (Login)
Skip available courses

Available courses

 • 1.    คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ความหมาย/ ความสำคัญ/นโยบายสาธารณะกับสังคมศาสตร์ประยุกต์  องค์ประกอบ/ ที่มาของตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี  การวิเคราะห์/การตัดสินใจนโยบาย  วิเคราะห์การก่อรูปของนโยบายสาธารณะ การประเมินผลนโยบายสาธารณะและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ 

  2.    จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของนโยบายสาธารณะ

  2. เพื่อให้สามารถเขียนโครงร่างนโยบายสาธารณะที่ดีได้

  3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ

  4. เพื่อให้รู้วิธีในการเขียนกำหนดนโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.   กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. การฟังบรรยาย
  2. การอภิปราย
  3. การทำรายงานเอกสารและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง
  4. การศึกษาจากวีดิทัศน์

  4.     กำหนดการวัดและประเมินผล

  1. สอบปลายภาค                                                   40            คะแนน
  2. รายงานเฉพาะบุคคล                                            30            คะแนน
  3. การสอบย่อย                                                     20            คะแนน
  4. การมีส่วนร่วมในห้องเรียน                                     10            คะแนน

                                                   รวม                   100            คะแนน

  Guest access

Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin Nattanun.in.th
สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าใช้งานได้ครับ
by Admin Nattanun.in.th - Thursday, 19 January 2012, 03:44 PM
 

สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าใช้งานได้ครับ
ขอให้ระบุอีเมล์จริงเพื่อให้ระบบส่งรหัสไปที่เมล์ครับ
ขอบคุณครับที่เข้าเยี่ยมชม

 
Picture of Admin Nattanun.in.th
เริ่มเปิดการใช้งานระบบ Nattanun E-learning
by Admin Nattanun.in.th - Wednesday, 14 December 2011, 09:22 AM
 

วันที่ 14/12/2011 (^_^)

 

Skip course categories

Course categories


Skip courses

Courses


Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

Skip LoginSkip Online users

Online users

(last 5 minutes)
None
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 Today Wednesday, 19 January 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events
Skip Comments

Comments

Skip Recent activity

Recent activity

Activity since Monday, 17 January 2022, 11:55 AM

Nothing new since your last login

Skip Search forums

Search forums