You are not logged in. (Login)
 • 1.    คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ความหมาย/ ความสำคัญ/นโยบายสาธารณะกับสังคมศาสตร์ประยุกต์  องค์ประกอบ/ ที่มาของตัวแบบการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดี  การวิเคราะห์/การตัดสินใจนโยบาย  วิเคราะห์การก่อรูปของนโยบายสาธารณะ การประเมินผลนโยบายสาธารณะและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ 

  2.    จุดมุ่งหมายรายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของนโยบายสาธารณะ

  2. เพื่อให้สามารถเขียนโครงร่างนโยบายสาธารณะที่ดีได้

  3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายสาธารณะ

  4. เพื่อให้รู้วิธีในการเขียนกำหนดนโยบายสาธารณะและการสื่อสารสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.   กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. การฟังบรรยาย
  2. การอภิปราย
  3. การทำรายงานเอกสารและฝึกปฏิบัติเสมือนจริง
  4. การศึกษาจากวีดิทัศน์

  4.     กำหนดการวัดและประเมินผล

  1. สอบปลายภาค                                                   40            คะแนน
  2. รายงานเฉพาะบุคคล                                            30            คะแนน
  3. การสอบย่อย                                                     20            คะแนน
  4. การมีส่วนร่วมในห้องเรียน                                     10            คะแนน

                                                   รวม                   100            คะแนน

  Guest access