ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

Hits: 3443


สำนักบัณฑิตศึกษา ได้แจ้งผลการสอบ The Ph.D. Qualifying Examination

ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของนายณัฐนันท์ ศิริเจริญ "ผ่าน" แล้วครับ...กว่าจะผ่านมาได้ก็ "หนักหน่วง" เอาเรื่อง

ต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงการสอบ "หัวข้อดุษฎีนิพนธ์" ครับ.......ลุยต่อไป