เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอคำชี้แนะเรื่องการสอบหัวข้องานวิจัย ณ มสธ. 13 มีนาคม 2555

หลังจากเสร็จงานในโครงการ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" แล้ว

ได้เดินทางไป มสธ. นนทบุรี เพื่อขอคำชี้แนะและปรึกษาหารือเรื่องรายละเอียดและการปรับแก้ไข

เนื้อหาในการเข้าสอบ "หัวข้อดุษฎีนิพนธ์" ของผม

ซึ่ง รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักของผม

ก็ได้ชี้แนะแนวทางสว่างให้ผมได้อย่างชัดเจน แม่นตรง ครอบคลุม

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ครับ

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

ณ อาคารสาขานิเทศศาสตร์ มสธ. จ.นนทบุรี