เข้าเรียน "สัมมนาเข้ม" ปริญญาเอก มสธ. ภาค 2/2554 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555

วันนี้คณาจารย์ "มากันครบ...จัดเต็ม" ให้นักศึกษานำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของตนเอง
และคณาจารย์ "ยำใหญ่" ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนและให้ชิ้นงานมีคุณภาพสมศักดิ์ศรี "ปริญญาเอก"
เหนื่อยและเครียดมากๆ ครับ แต่ลำบากแค่ไหน พวกเราก็ยัง "ยิ้มสู้" ต่อไป
ขอบพระคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อพวกเรา "ปร.ด.2นศ.มสธ." ที่คณาจารย์ได้ให้ความเมตตา
และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็น "ครู" ที่น่ายกย่อง
บันทึก: ภาพ นศ. ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และคณาจารย์ที่น่ารักของพวกเรา