บรรยากาศในห้องเรียนวิชาพื้นฐานศิลปะ คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

เทอม Summer ช่วงพักกับบรรดาลูกศิษย์ผู้มีหัวใจศิลปะ
ฝึกฝน มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
การานำเสนอแนวคิดของตัวเอง
เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ......