เป็นวิทยากรอบรม โครงการ Comprehensive Peer Health Educator (PHE) Training วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

โดยทำการฝึกอบรม
ทีมงานของโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ
(Siam Kempinski Hotel)
กับพี่หมู ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
(ผู้อำนวยการสถานีวิทยุการศึกษา
กรมประชาสัมพันธ์)
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
การพูดในที่สาธารณะและการเป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์ คือ
• เพื่อพัฒนาทักษะ และบุคลิกภาพ
การเป็นนักสื่อสารสาธารณะหรือวิทยากร
• มีเทคนิคการสื่อสารและการใช้สื่อ
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ
และเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้นได้
• สามารถสื่อสารประเด็นสุขภาพ
โดยใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมด้วยการฝึกฝนภาคปฏิบัติ Workshop "ทดสอบทักษะการเป็นวิทยากรและนักสื่อสาร"