หนังสือ“การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่”

หนังสือ การสื่อสารสุขภาพ สาขานิเทศศาสตร์ เรื่อง                   

การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่” ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเกณฑ์คุณภาพและเผยแพร่ตามระเบียบของ สกอ.เรียบร้อยแล้ว

.....................................................................................................................................................

การสื่อสารสุขภาพ

เพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

ด้วยสื่อใหม่

Health Communication

for taking care of Physical and Mental Health between Elderly and Family Members with New Media

 

โดย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

 

 

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2559


ชื่อหนังสือ:           การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุ             

                        กับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่

Health Communication for taking care of Physical and Mental Healthbetween Elderly and Family Members with New Media

ผู้นิพนธ์            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

บรรณาธิการ:        ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้านวิชาการและอักขระ

1) รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

                            ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.

2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
    รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.

ผู้สนับสนุนทางวิชาการและเผยแพร่: ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: The Research Center of Communication

and Development Knowledge Management (CCDKM)

Sukhothai Thammathirat Open University

                        ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.

ที่อยู่:                  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารสัมมนา 1 ชั้น 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด         จังหวัดนนทบุรี 11120  โทรศัพท์: 02-984-0025  โทรสาร: 02-984-0026

พิมพ์ครั้งที่:           1 จำนวน 100 เล่ม

ปีที่พิมพ์:             กรกฎาคมพ.. 2559

จำนวนหน้า:         342 หน้า

ISBN:                 978-616-16-1103-3

(หมายเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ: International Standard Book Number-ISBN)

CIP                   59-126364ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

: National Library of Thailand Cataloging in Publication Data

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. 

การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่.--  นนทบุรี:  ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559

1. ผู้สูงอายุ--การดูแลและสุขวิทยา

สงวนลิขสิทธิ์:        ลิขสิทธิ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

การสงวนลิขสิทธิ์:  ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 

โดยสามารถคัดลอกและนำไปเผยแพร่ต่อได้ ในกรณีเพื่อการศึกษา การค้นคว้า การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพหรือเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ทั้งนี้ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักสากลต่อเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือฉบับนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

วิธีเผยแพร่:          - เผยแพร่เป็นรูปเล่ม ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์และจัดส่งให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งของรัฐและเอกชน  องค์กรสื่อสารมวลชน ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งสำนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

- เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ResearchGate, Blog, Website ของผู้เขียน

พิมพ์ที่:   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนพริ้นท์ติ้ง 25/90 .กาญจนาภิเษก แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

 


ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

คุณวุฒิ   

           -ศ.บ. (จิตรกรรม)  คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และภาพไทย

            มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           -ร.ม. (การบริหารจัดการสาธารณะ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           -ปร.. (นิเทศศาสตร์) สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                 ดุษฎีบัณฑิตคนแรกของสาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

การศึกษาฝึกอบรมอื่นๆ

-ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (นมป.3) สถาบันพระปกเกล้า

           -เกียรติบัตร อบรม “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน” รุ่น 1

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-วุฒิบัตร อบรม “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อ” ระดับสูง รุ่น 1

      สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

          -การเขียนหนังสือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความวิชาการ บทความวิจัย

-การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการสื่อสารสุขภาพในประเด็นต่างๆ

          -การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันบริบทต่างๆ         

-การวิจัยในประเด็นทางสังคมศาสตร์

 

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ “การสื่อสารสุขภาพ”

-ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร ผู้ดำเนินรายการเสวนา อภิปราย แถลงข่าว ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปี พ.. 2542 – ปัจจุบัน  เช่น

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข เน้นการรณงค์เรื่องป้องกันเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ภารกิจเรื่องการสร้าง

เครือข่ายและการใช้ศักยภาพของเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการจมน้ำในเด็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สคร.6 ชลบุรี) กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข  ในกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

-ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภารกิจต่างๆ ได้แก่ ให้ข้อมูลกับสาธารณชน สื่อมวลชน ลงพื้นที่สนามวิจัยให้ข้อมูลเพื่อคัดกรองอาสาสมัครและเก็บข้อมูลอาสาสมัครกับ โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 3 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.. 2546  เป็นโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนเอดส์ทดลองในมนุษย์ ระยะที่ 3 หรืออาร์วี 144 (RV144) ซึ่งเป็นการทดลองทางคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ จ.ชลบุรีและ จ.ระยอง ระหว่างปี 2542-2546 โดยศึกษาในอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 16,400 คน อาศัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ใช้วัคซีน 2 ชนิดร่วมกันแบบปูพื้น-กระตุ้น คือ วัคซีนแอลแวคเอชไอวี เพื่อปูพื้น และวัคซีนเอดส์แวกซ์บี/อี เพื่อกระตุ้น   โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทย สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และเอ็นจีโอด้านเอดส์

-ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ

-ได้รับรางวัล อาสาสมัครดีเด่น จากชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด  ปี 2548

-ได้รับรางวัลผู้เขียนคำร้อง- ทำนองเพลงรณรงค์ประชาธิปไตย ในกลุ่ม เยาวชน เป็น 1 ใน 10 เพลง ที่ผ่านการคัดเลือกนำไปบันทึกเสียงเผยแพร่ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี 2550

งานด้านสังคม

 -จัดทำโครงการ ให้เลือด ให้ชีวิตระดมผู้ฟังรายการ วิทยุบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี 2540

-ก่อตั้งโครงการ “ Give & Take ” สุขใจผู้ให้ ประโยชน์มากมายกับผู้รับ ทางรายการวิทยุ เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตั้งแต่ ปี 2543

-ร่วมก่อตั้ง ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด: Friends of the blind club” 

ทำงานร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน

-ผู้ก่อตั้ง “ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” (Thai MIL Club) ปี 2555

 

 

การทำงานวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

          1. ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน และเชิงช่วยเหลือสังคม สาขาหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2555 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

          2. ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน และเชิงช่วยเหลือสังคม สาขาหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2556 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

3. ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินสุดยอดข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน และเชิงช่วยเหลือสังคม สาขาหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2557 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

4. เขียนหนังสือ เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคำสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปัจจุบัน ได้แก่  

-หนังสือหลักการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

 อย่างมีประสิทธิภาพ

-หนังสือสุนทรียศาสตร์เพื่องานนิเทศศาสตร์

-หนังสือการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น

-หนังสือพื้นฐานทางศิลปะ

-เอกสารประกอบการสอนวิชาการวาดเส้นเพื่องานนิเทศศาสตร์                  

-เอกสารคำสอนวิชาการประกาศและการดำเนินรายการ

           5. ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความวิจัย (Peer Review) เพื่อพิจารณาบทความลงตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ได้แก่

-วารสาร International Journal of Educational Policy Research and Review [IJEPRR] (March 11, 2014)

-วารสาร Journal of Educational Research and Reviews [JERR] (July 10, 2014)

          -วารสารInternational Invention Journal of Education and General Studies

[IIJEGS] (March 15, 2016)

          6. ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความวิจัย เพื่อพิจารณาบทความลงตีพิมพ์ใน “วารสารวิจัย” สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(9 พฤษภมคม 2559)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

คำนำ

 

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาจากแรงบันดาลใจซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของผู้เขียนในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพกับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในยุคสื่อใหม่ ที่ผู้เขียนพิจารณาแล้วว่าควรให้ข้อมูลจากองค์ความรู้ต่างๆ แนวคิดและข้อเสนอที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจากหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวัยรุ่น คือ ลูก หลาน กลุ่มผู้ปกครอง คือ คุณพ่อคุณแม่ กลุ่มผู้สูงอายุ คือ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย รวมทั้งญาติกาทั้งหลายที่ถือเป็นสมาชิกของครอบครัวนั้นๆ และสุดท้าย คือ กลุ่มประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ให้ได้มากที่สุด โดยผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ผ่านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชน  ด้วยรูปแบบการเผยแพร่ที่เป็นรูปเล่มจากวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อใหม่ต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media) อาทิ    เฟซบุ๊ก (Facebook) บล็อก (Blog) รีเสิร์ชเกท (ResearchGate) และเว็บไซต์ (Website) เป็นต้นซึ่งผู้เขียนมีความตั้งใจและความต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องนี้ออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารสุขภาพด้วยสื่อใหม่อีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของการสื่อสารสุขภาพโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  เพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวด้วยการใช้ “สื่อใหม่” ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ทั้งเป็นเอกสารหลักและเอกสารประกอบในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้อ่านที่มีความสนใจในการสื่อสารสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว  เพราะความตั้งใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้ของผู้เขียนนั้น  เนื่องจากตัวผู้เขียนเองได้สัมผัสข้อมูลและบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงในการสื่อสารสุขภาพมาเป็นระยะเวลานานหลายปีตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์  จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนรวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกเพศทุกวัยซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกัน อยู่ในสังคมเดียวกันเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนี้  และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกครอบครัวในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง   

 

ปัจจัยสำคัญในการสื่อสารสุขภาพจากหนังสือเล่มนี้  คือ 

1) วิธีการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสม

2) ผู้สูงอายุที่อยู่ในฐานะของการเป็นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย

3) ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวในฐานะคุณพ่อ คุณแม่ และเป็นบุตร หลาน  

4) สื่อใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้ของผู้ส่งสาร

โดยหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้วิธีการแบ่งบท แบ่งเนื้อหาเชื่อมโยงในรูปแบบคล้ายกับการนำเสนอข้อมูลในการเขียนรายงานผลวิจัยเล่มสมบูรณ์ ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 บท แต่ละบทมีความต่อเนื่องของเนื้อหา อาทิ การชี้ให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของการสื่อสารสุขภาพ  ความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยการใช้สื่อใหม่  รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว การนำเสนอเนื้อหาในเชิงลึกของบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวโดยการใช้สื่อใหม่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการสื่อสารในศตวรรษที่ 21  อันจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและวิธีการสื่อสารของทั้งผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเสริมทักษะในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารสุขภาพ เป็นการบูรณาการเทคนิควิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในครอบครัว ข้อมูลเหล่านี้ผู้เขียนมีความประสงค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่ทันยุคสมัยและนำสมัยในบางความคิดที่ได้นำเสนอเนื้อหาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยเทคนิควิธีการสื่อสารสุขภาพต่างๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอความคิดเอาไว้นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับทุกครอบครัว ซึ่งผ่านการทดลอง ทดสอบจากผู้เขียนและสมาชิกในครอบครัวตนเอง รวมทั้งกับครอบครัวของกลุ่มเพื่อนมาแล้วและเห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

จากข้อมูลสำคัญที่มีการคาดการณ์โดย United Nations Population Fund หรือ UNPF ประเทศไทย ระบุว่า ในปี พ..2563 เป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) หรือจะเรียกว่า “สังคมสูงอายุ” ก็ได้เช่นกัน คือ จะมีการเพิ่มจำนวนของประชากรผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปริมาณของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณของเด็กในสังคมไทยโดยรวม ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้แผนดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้ชีวิตและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุของสังคม เป็นสิ่งที่ต้องนำมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมแบบยั่งยืน เพราะสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมโดยรวมและอาจเกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  ดังนั้นการนำศิลปะการสื่อสารสุขภาพกับผู้สูงอายุภายใต้บริบทนวัตกรรมการสื่อสารจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเสริมและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็น  รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุของคนในสังคมไทย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอมุมมองและผลจากการศึกษาวิจัยเพื่อนำวิธีการสื่อสารสุขภาพด้วยสื่อใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลดีอย่างจริงจังยั่งยืน  รวมทั้งข้อเสนอที่สำคัญอีกประการ คือ ศิลปะหรือเทคนิควิธีการสื่อสารของสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุเองที่ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสภาพร่างกาย สภาพจิตใจของผู้สูงอายุในบ้านว่ามีความต้องการต่างๆ ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่ละเลยมิได้ อาทิ ความต้องการให้ลูกหลานมาดูแลเอาใจใส่ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ  ความต้องการให้ลูกหลานสื่อสารกับตนเองเพื่อรับทราบข่าวคราวเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมในแต่ละวัน เป็นต้น ดังนั้นเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จึงสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้อ่าน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ คือ การได้รับความรูเรื่องการใช้วิธีการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม มีความสัมพันธ์ต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน  พัฒนาความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาต่างๆ ด้านการสื่อสารสุขภาพ  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อนำแนวคิดทฤษฎีต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว  โดยนักศึกษา นักวิชาการด้านการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ อาสาสมัครด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักการและวิธีการจากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  นักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารสุขภาพ สาขานวัตกรรมการสื่อสารสังคม  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาพยาบาลศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น สามารถนำหลักการและวิธีการจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดขยายผลในการทำงานและการศึกษาวิจัย  สามารถนำหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการผลิตนักสื่อสารสุขภาพที่มีความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว มีความสามารถในการใช้สื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารสุขภาพได้อย่างเหมาะสมสามารถนำเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้หลักการและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสื่อสารสุขภาพทั้งในฐานะนักบริหารจัดการการสื่อสารสุขภาพ นักวางแผนการสื่อสารสุขภาพ นักวิชาการสื่อสารสุขภาพ ตลอดจนนักปฏิบัติการเชิงวิชาชีพทางการสื่อสารสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนวิธีการสื่อสารสุขภาพให้เหมาะสมกับนวัตกรรมการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 คือ การใช้สื่อใหม่ ที่จะส่งผลดีในทุกระดับชั้นของสังคม คือ เริ่มต้นตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ ผู้สูงอายุ  ลูกหลาน  ระดับต่อมาคือ ระดับสถาบันครอบครัว ได้แก่ ผู้สูงอายุกับสมาชิกในทุกครอบครัวทุกคน ระดับต่อมา คือ ภายในชุมชน ท้องถิ่นที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่มีคุณภาพที่ดี  ระดับสุดท้าย คือ สังคมและประเทศชาติ ที่จะขับเคลื่อนทุกองคาพยพไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชากรของสังคมไทยในทุกครอบครัวมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน

ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและใช้ “สื่อใหม่” ในฐานะของการเป็นสื่อมวลชน เป็นนักจัดรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ มาตั้งแต่ ปี พ.. 2531 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารในครอบครัวที่มีลูก หลานและผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวเดียวกัน  นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้นำประสบการณ์จากการทำงานด้านการสื่อสารสุขภาพกับเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านสาธารณสุข ทั้งงานประจำและงานอาสาสมัคร มาตั้งแต่ปี พ.. 2542 จนถึงปัจจุบันกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ คือ ผู้เขียนได้ผ่านประสบการณ์จริงจากการะบวนการสื่อสารสุขภาพภายในครอบครัว การได้รับรู้ถึงความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในบ้าน คือ คุณพ่อทวี ศิริเจริญและคุณแม่ทิพวรรณ ศิริเจริญ การช่วยกันกับพี่ชายเพื่อดูแลสุขภาพคุณพ่อและคุณแม่ ตั้งแต่ทั้งสองคนเริ่มสูงอายุ จนเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ และจนถึงวาระสุดท้ายของทั้งสองคน

หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้ผู้เขียนตระหนักได้ว่าการสื่อสารเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์เกี่ยวกับการสื่อสารด้านสุขภาพ ในการให้ข้อมูลเชิงการป้องกันและเชิงการแก้ไขดูแลรักษาสุขภาพกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในฐานะผู้สูงอายุในบ้านเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกครอบครัว  อีกทั้งวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในรูปแบบเห็นหน้ากันและผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือสื่อใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการสื่อสารซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเพื่อการดูแลสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้สูงอายุในบ้านก็สำคัญมากเช่นกัน  เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้ที่ต้องทำงานแข่งกับสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่ค่อยเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีมากนัก  สภาพการจราจรที่ติดขัด  ความร้อนจากสภาพอากาศความร้อนจากรถยนต์และควันพิษจากท่อไอเสียบนท้องถนน  มลพิษจากฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย  ขยะมูลฝอยที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ การใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำ การพบปะพูดคุยในเรื่องสาเหตุที่มาของอาการเจ็บป่วยยังน้อยเกินไป การสื่อสารระหว่างสมาชิกในบ้านกับมิติด้านการดูแลสภาพจิตใจยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรเป็น  ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านการสื่อสารหรือนวัตกรรมการสื่อสารที่ช่วยให้การสื่อสารกับผู้สูงอายุในบ้านสะดวกและง่ายดายมากขึ้นแม้ต้องทำงานประจำตั้งแต่เช้าจรดเย็นอย่างเช่นทุกวันนี้

เมื่อผู้เขียนได้พบกับประสบการณ์ดังกล่าวมา จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลรวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นรากฐานในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลเจาะลึกในแง่มุมที่จะก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเป็นจริงและเข้ากับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีลักษณะเฉพาะของเราเอง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์  ด้านการใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพ นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวเป็นสำคัญ  โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ ให้ทุกคนอยู่กันอย่างผาสุกและมีความสุขกายสุขใจในทุกๆ วัน

 

 

                                                                       ณัฐนันท์  ศิริเจริญ

 

มิถุนายน 2559

กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้อย่างที่ผู้เขียนวางแผนงานไว้ เพราะปัจจัยแวดล้อมหลายประการ ซึ่งผู้เขียนต้องขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้  ได้แก่  

1)     รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

จากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและการให้ข้อชี้แนะทางด้านวิชาการ

2)     แหล่งข้อมูลต่างๆ ของครู อาจารย์  ผู้รู้ นักปราชญ์จำนวนมาก ที่เขียน บันทึก แสดง

ความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในรูปแบบของวรรณกรรมต่างๆ ที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด เพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญที่จำเป็นในประเด็นต่างๆ สำหรับการเขียนหนังสือเล่มนี้

3)     ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่เมตตาต่อผู้เขียนและช่วยกรุณาชี้แนะ บอกสอน

ให้ข้อสังเกต วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหารายละเอียดต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขจนสรุปออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้  ได้แก่ คุณสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการ สคร.6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คุณศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

4)     นักศึกษา สื่อมวลชน นักวิชาชีพ นักสาธารณสุขและกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มในงานวิจัย

ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนี้ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และผู้เขียนได้นำมาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้

5)     ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการรวมทั้งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อนคณาจารย์และทีมเลขานุการ ทีมสนับสนุนจากสำนักพัฒนาวิชาการ มฉก. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทุกหน่วยงาน

6)     พระคุณของคุณพ่อทวี ศิริเจริญ คุณแม่ทิพวรรณ ศิริเจริญ และบุตร-หลาน นายชัชวาลย์

นายณภัทร เด็กหญิงเขมิกา เด็กหญิงจีรนันท์ เด็กหญิงนัฐชานันท์ เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริเจริญ รวมทั้งญาติกาของผู้เขียนทุกผู้ทุกนาม  คู่ชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญและครอบครัว  ที่ทุกคนเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผู้เขียนมีความมุ่งมั่นทำงานเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความมุมานะพยายามจนเสร็จสมบูรณ์ในที่สุด

7)     ขอบคุณพระเกียรติคุณของพระเจ้า ที่อวยพระพรเสริมสติปัญญาและเสริมกำลังให้

ผู้เขียนมาโดยตลอดตามแผนการของพระเจ้า ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างมากมาย ใช้เวลาในการกลั่นกรองก่อนสรุปเขียนในแต่ละประโยคในแต่ละบทอย่างพิถีพิถัน จนสุดท้ายผู้เขียนมีความมั่นใจในเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยสำหรับหนังสือเล่มนี้ เพราะมีความครบถ้วนตามประเด็นสำคัญเฉพาะเจาะลึกที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ เอเมน

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

 

กรกฎาคม 2559

สารบัญ

 

 

หน้า

คำนิยม

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารสุขภาพและปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึง

ความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

1

1.1 ความหมายของคำว่า “การสื่อสารสุขภาพ”

1 

1.2 ประวัติความเป็นมาของการสื่อสารสุขภาพในต่างประเทศ          

9

1.3 ประวัติความเป็นมาของการสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย

12

1.4 ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพ                               

               ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

17  

บทที่ 2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารสุขภาพ

43

2.1 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารสุขภาพ

43

2.2 งานวิจัยการสื่อสุขภาพเชิงสำรวจในประเทศไทยโดยผู้เขียน

51

2.3 ผลการศึกษาวิจัยหลักสูตรต้นแบบการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพ

61

2.4 งานวิจัยการสื่อสุขภาพเชิงสำรวจในต่างประเทศโดยผู้เขียน

65

บทที่ 3 การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

88

3.1 การใช้ศิลปะการสื่อสารเข้ามาช่วยในการสื่อสารสุขภาพ

      ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

89

3.2 การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพตามแนวคิดทฤษฎีการดูแลของ

จีน วัตสัน (Jean Watson’s Caring Theory)  

106

3.3  การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพ “สุนทรียสนทนา” (Dialogue)

                ตามแนวทางของเดวิด โบม (David Bohm)

                จาก Bohm Dialogue or Bohmian Dialogue

                or Dialogue in the Spirit of David Bohm (Bohm, D. 1997)

112

          3.4 งานวิจัยของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารสุขภาพ

               กรณีศึกษาเฉพาะเรื่อง“การสื่อสารสุขภาพกับชุมชนคนพัทลุง”

114

 

                                                                                               

 

สารบัญ (ต่อ)

 

 

หน้า

3.5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพื่อใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพในการดูแล

     สุขภาพกายและสุขภาพจิตชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภ

125

3.6 ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพโดยผู้เขียน

153

บทที่ 4 การใช้สื่อใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

         ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

164

4.1 ที่มาของ“สื่อใหม่” (New Media)

164

4.2 ความหมายของ “สื่อใหม่”

168

4.3 ตัวอย่างของ “สื่อใหม่”ที่สำคัญและผู้ใช้ส่วนใหญ่มักใช้งานเป็นประจำ

170

4.4 โครงการวิจัยนำร่องของผู้เขียนเพื่อทดสอบแนวคิดการนำ “สื่อใหม่”

     มาใช้เพื่อการสื่อสารสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

     ของสมาชิกในครอบครัว

185

4.5 แนวคิดจากปรากฏการณ์ทางสังคมและผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อใหม่

212  

4.6 การนำสื่อใหม่มาใช้ประโยชน์สำหรับการสื่อสารสุขภาพระหว่าง    

               ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว 

221

บทที่ 5 ข้อเสนอแนวคิดและวิธีการสื่อสารสุขภาพในสื่อใหม่

ผ่านโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

224

 5.1 แนวคิดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (Persuasion Communication)

225

5.2 รูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญ 2 รูปแบบ

226

5.3 หลักการและเหตุผลในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

229

5.4 วัตถุประสงค์ในการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

230

5.5 แนวคิดในการจัดทำ แอปพลิเคชัน (Application)                                     

               เพื่อการสื่อสารสุขภาพ “สุขภาพดี….เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

231

5.6 แนวคิดในการจัดทำบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

239

5.7 แนวคิดในการจัดทำเฟซบุ๊ก (Facebook)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

246

5.8 แนวคิดในการจัดทำไลน์ (Line) เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

257

5.9 แนวคิดในการจัดทำยูทูบ (Youtube) เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

263

บรรณานุกรม

271

          ดัชนีค้นคำภาษาไทย

283

          ดัชนีค้นคำภาษาอังกฤษ

296

 

 

สารบัญตาราง

 

 

หน้า

ตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลประเด็นหัวข้อเรื่องสื่อสารสุขภาพที่มีการศึกษาไล่เรียงตามลำดับ

.9

ตารางที่ 1.2 แสดงการสื่อสารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพในประเทศจีน

11

ตารางที่ 1.3 แสดงการสื่อสารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพในประเทศไทย

15

ตารางที่ 1.4 ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารสุขภาพโดยทั่วไป

17

ตารางที่ 1.5 แสดงอันดับปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

19

ตารางที่ 1.6 แสดงรูปแบบของครอบครัวไทย.

24

ตารางที่ 1.7 แสดงรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว

29

ตารางที่ 1.8 แสดงการแบ่งระดับความรุนแรงของการเสียการได้ยิน

 33

ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดที่นักศึกษาพยาบาลเครียดและวิตกกังวลมากที่สุด

                ถ้าต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

53  

ตารางที่ 2.2 แสดงความเป็นพยาบาล 3 ผู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

56

 ตารางที่ 2.3 แสดงข้อสรุปคุณสมบัติของ“พยาบาลในดวงใจ” ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชื่นชอบ

57

ตารางที่ 2.4 แสดงรายวิชาในหลักสูตรต้นแบบการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพ

61

ตารางที่ 2.5 แสดงกิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ 3 ระยะ

62

ตารางที่ 2.6 แสดงการสื่อสารโดยเลือกใช้สื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ

.66

ตารางที่ 2.7 แสดงเหตุผลที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลยังไม่ค่อยสื่อสารสุขภาพกับผู้สูงอายุ

                 และสมาชิกในครอบครัว

74

ตารางที่ 2.8 แสดงข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารสุขภาพกับผู้สูงอายุ

75

ตารางที่ 2.9 แสดงแนวทางการใช้สื่อใหม่และวิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                ให้กับผู้สูงอายุ

77

ตารางที่ 3.1 แสดงปัจจัยเสี่ยงมาก 5 อันดับแรกด้านสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่

                ในจังหวัดพัทลุง

115

ตารางที่ 3.2 พฤติกรรมและผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในท้องถิ่น

120

ตารางที่ 3.3 รายงานผลการตรวจสุขภาพของผู้เขียน (17 สิงหาคม 2557)

128

ตารางที่ 3.4  รายงานผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  ของผู้เขียน

                (17 สิงหาคม 2557)

128

ตารางที่ 3.5 รายงานผลการตรวจระดับไขมัน (Cholesterol) ของผู้เขียน

                 (17 สิงหาคม 2557)

128

ตารางที่ 3.6 รายงานผลการตรวจระดับไตรกีเซอร์ไรด์ (Triglyceride) ของผู้เขียน

      (17 สิงหาคม 2557)

129   

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)

 

 

หน้า

ตารางที่ 3.7 รายงานผลการตรวจสารระดับ LDL Cholesterol  ของผู้เขียน

      (17 สิงหาคม 2557)

129

ตารางที่ 3.8 รายงานผลการตรวจระดับกรดยูริก (Uric Acid) ของผู้เขียน

                (17 สิงหาคม 2557)

129

ตารางที่ 3.9 รายงานผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ของผู้เขียน

                (16 กันยายน 2557

130

ตารางที่ 3.10 รายงานผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ของผู้เขียน

                  (9 ธันวาคม 2557)

131

ตารางที่ 3.11 แสดงถึงปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

139

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าระดับความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้รับ

187

ตารางที่ 4.2 แสดงการใช้สื่อใหม่ของผู้ให้ข้อมูล เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตาแกรม

                ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนเพื่อการดูแลสุขภาพกาย

                และสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวนั้นผู้ใช้ได้รับ

                ความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ รวมทั้งความรู้สึกใกล้ชิดกันในระดับใด

188

ตารางที่ 4.3 แสดงการใช้สื่อใหม่ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตาแกรม ผ่านอุปกรณ์

                 โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

     ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวนั้น ในประเด็นเรื่องของความ  สะดวก 

     ในการใช้งาน ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งาน ความรวดเร็วในการสื่อสาร

                 ถึงกัน ความประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายและอื่นๆ (ถ้ามี) ผู้สูงอายุรู้สึก

                 พึงพอใจอยู่ในระดับใด

190

ตารางที่ 4.4 แสดงระยะเวลาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันในประเทศไทย

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ

 

 

หน้า

ภาพที่ 1.1 แสดงรูปแบบของครอบครัวไทย

24

ภาพที่ 2.1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดที่นักศึกษาพยาบาลเครียดและวิตกกังวล

               มากที่สุด ถ้าต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

52

ภาพที่ 2.2 แสดงข้อมูลความเป็นอะไรมากที่สุดในหัวข้อ “พยาบาล 3 ผู้”     

               คือ 2.1 ผู้นำ  2.2 ผู้ตาม  2.3 ผู้ให้”

55

ภาพที่ 2.3 บรรยากาศการฝึกอบรมและเก็บข้อมูลการวิจัยสื่อสารสุขภาพเชิงสำรวจ

               ของผู้เขียน

58

ภาพที่ 2.4 บรรยากาศการฝึกอบรมและเก็บข้อมูลวิจัยโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม

               และให้โจทย์ปัญหาด้านการสื่อสารสุขภาพเพื่อแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแก้ไข           

               โดยแสดงออกมาเป็นคำตอบทางออกของปัญหาจากบทบาทสมมุติ

59

ภาพที่ 2.5 บรรยากาศการฝึกอบรมและนักศึกษาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

   โดยใช้วิธีการสื่อสารสุขภาพในการแก้ปัญหา

60

ภาพที่ 2.6 แสดงบรรยากาศของการเข้าปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำเนินงานวิจัย

              ในต่างประเทศ

80

ภาพที่ 2.7 แสดงบรรยากาศของการลงสนามวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

   ในต่างประเทศ

81

ภาพที่ 2.8 แสดงบรรยากาศของการเก็บข้อมูลวิจัยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มี

              ความแตกต่างหลากหลายของคุณลักษณะประชากรในต่างประเทศ

82

ภาพที่ 2.9 แสดงบรรยากาศของการเก็บข้อมูลวิจัยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

              ซึ่งอยู่ในสนามวิจัยและวัยที่แตกต่างกันในต่างประเทศ

83

 ภาพที่ 2.10 แสดงบรรยากาศของการเก็บข้อมูลวิจัยในรูปแบบสัมภาษณ์พูดคุย

                 แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุในต่างประเทศ

84

ภาพที่ 2.11 แสดงบรรยากาศของการเก็บข้อมูลวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิในต่างประเทศ

85

ภาพที่ 2.12 แสดงบรรยากาศของการเก็บข้อมูลวิจัยกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา

                ในต่างประเทศ

86

ภาพที่ 3.1 ผู้เขียนกำลังบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพ

   เพื่อการสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพ

100

ภาพที่ 3.2 ผู้เขียนกำลังรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดว่ามีภัยจากโรคอะไรเกิดขึ้น

   ในพื้นที่มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพเข้าไปช่วยแก้ไข

101

ภาพที่ 3.3 ผู้เขียนกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

   และประสบการณ์ของกันและกันเพื่อนำไปสู่การใช้ศิลปะการสื่อสาร

               สุขภาพเข้าไปช่วยแก้ไข

102

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละกลุ่มได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

   ของกันและกันเพื่อนำไปสู่การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพเข้าไปช่วยแก้ไข

103

ภาพที่ 3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้ศิลปะ

               การสื่อสารสุขภาพเข้าไปช่วยแก้ไขให้ประชาชนมานานหลายปี

              จึงมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

104

ภาพที่ 3.6 ผู้เขียนรับมอบของที่ระลึกจากคุณสุภาพร พุทธรัตน์

               รองผู้อำนวยการ สคร.3 ชลบุรี

105

ภาพที่ 3.7 ผู้เขียนกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

               ของกันและกัน เพื่อนำไปสู่การใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพเข้าไป

    ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด

105

ภาพที่ 3.8 วิธีการศึกษาวิจัยแบบ “วงหอมใหญ่

117

ภาพที่ 3.9 วิธีบริหารจัดการแบบ “ตัวกลาง

119

ภาพที่ 3.10 แบบจำลององค์ประกอบสำหรับการใช้ศิลปะการสื่อสารสุขภาพ

     เพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว

153

ภาพที่ 4.1 เครื่องถอดรหัสอีนิกม่า (Enigma)

166

ภาพที่ 4.2 สิ่งประดิษฐ์ซึ่งถือได้ว่าเป็น “คอมพิวเตอร์เครื่องแรก”ของโลก

              “โคลอสซัส” (Colossus)

167

ภาพที่ 4.3 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระสำหรับการสื่อสารสุขภาพที่เป็นการให้ข้อมูล

               ในมิติต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุ

               กับผู้เขียนซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและส่งข้อมูลนี้ให้กัน

.193

 ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระโดยใช้รูปแบบของการนำเสนอด้วยคลิปวีดิโอ

    “ไกลหมอ” ตอน “ทำตามป๊า” มีทั้งภาพและเสียงบรรยายให้ข้อมูล

                รวมทั้งการสาธิตวิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งวัยรุ่นและวัยทำงาน

                 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

194

ภาพที่ 4.5 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

               ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว  โดยใช้รูปแบบการนำเสนอ

               ข้อมูลด้วยข้อความพร้อมลิงค์ไปยังยูทูบ สติกเกอร์ เป็นต้น  

               ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

195

 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 4.6 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

   โดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยการกด copy ข้อความนั้นๆ

   และส่งต่อข้อความที่เกี่ยวข้องไปยังผู้รับสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

196

ภาพที่ 4.7 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

               ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น

               โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

               โดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยสติกเกอร์ เป็นต้น  

197

ภาพที่ 4.8 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

               ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น

               โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

               โดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยสติกเกอร์ ข้อความสาระ

               ด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น  

198

ภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

               ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น โดยเป็นการ

               สื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงาโดยใช้

               รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยสติกเกอร์ ข้อความสาระด้านการดูแลสุขภาพ     

               เป็นต้น  

199

ภาพที่ 4.10 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น โดยเป็น

                การสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงาโดยใช้

                รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยลิงค์ยูทูบ พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วยตนเอง

                ข้อความสาระด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น  

200

ภาพที่ 4.11 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น โดยเป็นการ

                สื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงาโดยใช้รูปแบบ

                การนำเสนอข้อมูลด้วยลิงค์ข้อมูลสาระด้านการดูแลสุขภาพ

201

ภาพที่ 4.12 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น โดยเป็นการ

                สื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงาโดยใช้รูปแบบ

                การนำเสนอข้อมูลด้วยการกด copy ข้อความนั้นๆ และส่งต่อข้อความ

                ที่เกี่ยวข้องไปยังผู้รับสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

202

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 4.13 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

              ของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น

              โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่น

     และคลายเหงาโดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยการกด copy

               ข้อความนั้นๆ และส่งต่อข้อความที่เกี่ยวข้องไปยังผู้รับสาร

               ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

203

ภาพที่ 4.14 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

               ของผู้สูงอายุกับกลุ่มเพื่อน โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวัน

               ที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

      โดยใช้รูปแบบการนำเสนอข้อมูลด้วยลิงค์ยูทูบ เป็นต้น  

204

ภาพที่ 4.15 แสดงตัวอย่างเนื้อหาสาระเพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

              ของผู้สูงอายุกับกลุ่มเพื่อน โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวัน

              ที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา โดยใช้รูปแบบการนำเสนอ

              ข้อมูลด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์ในสาระที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ที่ใช้อยู่ เป็นต้น  

205

ภาพที่ 4.16 แสดงตัวอย่างการใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

     โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

               ได้อีกรูปแบบหนึ่ง

206

ภาพที่ 4.17 แสดงตัวอย่างการใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

     โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

               ได้อีกรูปแบบหนึ่ง

207

ภาพที่ 4.18 แสดงตัวอย่างการใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

     โดยเป็นการสื่อสารในแต่ละวันที่ทำให้สุขภาพจิตสดชื่นและคลายเหงา

     ได้อีกรูปแบบหนึ่ง

208

ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าจอของโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน

               ซึ่งมีโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ประโยชน์

               ได้ตามความต้องการ โดยผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

               ไม่ยุ่งยาก นับเป็นนวัตกรรมการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลที่มีสื่อใหม่

      พร้อมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม

209

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 5.1 โลโก้แอปพลิเคชัน “สุขภาพดี….เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

232

ภาพที่ 5.2  แสดงหน้าจอและหัวข้อเรื่องสาระที่จะนำเสนอในโทรศัพท์มือถือ

234

ภาพที่ 5.3  แสดงหน้าจอและหัวข้อเรื่องสาระที่จะนำเสนอในโทรศัพท์มือถือ

              โดยมีวิธีการใช้ที่สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลาน

235

ภาพที่ 5.4  แสดงหน้าจอและหัวข้อเรื่องสาระที่จะนำเสนอในโทรศัพท์มือถือ

              โดยมีวิธีการใช้ที่สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลาน

236

ภาพที่ 5.5 แสดงหน้าจอและหัวข้อเรื่องสาระที่จะนำเสนอในโทรศัพท์มือถือ

              โดยมีวิธีการใช้ที่สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลาน

237

ภาพที่ 5.6 แสดงหน้าจอและหัวข้อเรื่องสาระที่จะนำเสนอในโทรศัพท์มือถือ

              โดยมีวิธีการใช้ที่สะดวก ง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้สูงอายุและลูกหลาน

238

ภาพที่ 5.7 แสดงหน้าจอการจัดทำบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

         โดยยังคงใช้ชื่อในการสร้างความจดจำได้ง่าย

              คือ“สุขภาพดี...เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

240

ภาพที่ 5.8 แสดงหน้าจอการจัดทำบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

         บล็อกที่ 1 healthcommnewmedia.blogspot.com

    โดยสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

              ได้อย่างจำเพาะเจาะจงถึงผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว

241  

ภาพที่ 5.9 แสดงหน้าจอการจัดทำบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

         มีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นและสามารถเขียนปฏิกิริยาสะท้อนกลับ

              (feedback) ได้  เป็นการสื่อสารสองทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์

              มากยิ่งขึ้นสำหรับการดูแลซึ่งกันและกัน

242

ภาพที่ 5.10 แสดงหน้าจอการจัดทำบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          บล็อกที่ 2 nattanunsiricharoen2013.blogspot.com

          มีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นและสามารถเขียนปฏิกิริยาสะท้อนกลับ

               (feedback) ได้  เป็นการสื่อสารสองทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์

               มากยิ่งขึ้นสำหรับการดูแลซึ่งกันและกัน

243

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

.ภาพที่ 5.11 แสดงการเข้าถึงข้อมูลในบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ คือ

           บล็อกที่ 1 healthcommnewmedia.blogspot.com

           บล็อกที่ 2 nattanunsiricharoen2013.blogspot.com

           สามารถทำได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วทางโทรศัพท์มือถือ

                ประเภทสมาร์ทโฟน  เพราะสามารถ Bookmarks ไว้หน้าจอได้

                จึงสะดวกทุกครั้งที่ต้องการเข้าไปใช้ข้อมูล

244

ภาพที่ 5.12 แสดงการนำเสนอข้อมูลในบล็อก (Blog)เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          ซึ่งผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว สามารถอ่านและเห็น

               เหมือนๆ กัน ได้ทั้งทางโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน

                และคอมพิวเตอร์พก เป็นต้น โดยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

                และเสนอนะข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ได้ด้วย

245

ภาพที่ 5.13 แสดงการสร้างกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยเลือกที่ Familyt และ Create Group

247

ภาพที่ 5.14 แสดงการสร้างกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยผู้เขียนได้ตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า “สุขกายสุขใจในครอบครัวเรา”

248

ภาพที่ 5.15 แสดงการสร้างกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยทำการเชิญสมาชิกในครอบครัวเข้ามาในกลุ่มเฉพาะนี้ คือ

          “สุขกายสุขใจในครอบครัวเรา”

249

ภาพที่ 5.16 แสดงการสร้างกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยแสดงหน้าจอเมื่อเสร็จกระบวนการสร้างกลุ่มเฉพาะ

                                                               “สุขกายสุขใจในครอบครัวเรา”แล้ว                                

250

ภาพที่ 5.17 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสาร

               สุขภาพโดยสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสร้างการมีส่วนร่วม

               ได้ทาง Comment หรือต้องการให้กำลังใจสมาชิกในครอบครัว

               ด้วยการกด Like ก็ได้เช่นกัน

251

ภาพที่ 5.18 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสาร

               สุขภาพ โดยข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพนั้นสามารถ Share

               มาจากที่อื่นๆ ได้ สมาชิกในครอบครัวต้องพิจารณาว่าเป็นประโยชน์

               ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุและลูกหลานในบ้านทุกๆ คน

     ที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

252

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 5.19 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

         โดยข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพนั้นสามารถ Share มาจากที่อื่นๆ ได้

          ข้อดี คือ มีทั้งภาพนิ่ง ข้อมความและที่เป็นคลิปวีดิโอ หรือ มัลติมีเดีย

          ที่ทำให้น่าดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้น เพราะจะดูเข้าใจง่าย

          และมีการสาธิตเป็นตัวอย่างให้ดูด้วย

253

ภาพที่ 5.20 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทางโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนด้วย

           ซึ่งจะปรากฏชื่อกลุ่มเฉพาะที่ตั้งไว้ในหมวด Favorites ที่หน้าจอ คือ                      

           “สุขกายสุขใจในครอบครัวเรา”

254

ภาพที่ 5.21 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทางโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนด้วย

          ซึ่งสามารถเปิดดูข้อมูลได้หลากหลายจากการ Share ข้อมูลมาจากแหล่ง       

          อื่นๆ ด้วย

255

ภาพที่ 5.22 แสดงการเข้าไปเปิดดูข้อมูลกลุ่มเฉพาะทางเฟซบุ๊ก เพื่อการสื่อสารสุขภาพ

          โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทางโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนด้วย

           ดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงใช้เป้นช่องทางในการส่งข้อมูล

                และแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านสุขภาพต่างๆ ซึ่งกันและกันได้อย่างสะดวก

                และรวดเร็ว

256

ภาพที่ 5.23 แสดงการจัดตั้งกลุ่มเฉพาะของสมาชิกในครอบครัวทางไลน์

               เพื่อการสื่อสารสุขภาพ โดยใช้ชื่อว่า“สุขกายสุขใจ: ครอบครัว”

               ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถตั้งชื่อได้ตามความพึงพอใจ

          หลังจากนั้นจึงทำการเชิญให้ผู้สูงอายุและลูกหลานเข้ามาในกลุ่มไลน์นี้

               ที่เป็นกลุ่มปิดเฉพาะเพื่อการสื่อสารสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น          

               เนื่องจากอาจมีบางเรื่องบางประเด็นที่สมาชิกต้องการให้รับทราบกัน

               เพียงในกลุ่มของลูกหลานคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่านั้น

               ถือเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ใช้ในการต้องการพื้นที่สื่อสาร

               ที่เป็นของกลุ่มเฉพาะเท่านั้น

259

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 5.24 แสดงให้เห็นถึงรายชื่อกลุ่มเฉพาะปรากฏอยู่บนหน้าจอ  คือ

               สุขกายสุขใจ: ครอบครัว เวลาผู้ใช้เข้ามาดูที่ไลน์ รวมทั้งมีวงเล็บ

               จำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มมีจำนวนเท่าไร

               ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูล

               และรับส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

260

ภาพที่ 5.25 แสดงการส่งสติกเกอร์ที่เป็นรูปภาพและข้อความทั้งภาษาไทย

               และภาษาจีน เพื่อการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

               ที่สามารถรับทราบข้อมูลได้พร้อมๆ กันทุกคน

261

ภาพที่ 5.26 แสดงการส่งสติกเกอร์ที่เป็นรูปภาพและข้อความทั้งภาษาไทย

               และภาษาจีน เพื่อการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

               ที่รับทราบกันทุกคน รวมทั้งการทราบว่ามีจำนวนผู้อ่านแล้วกี่คน

               จากการปรากฏข้อมูล Read by และทราบเวลาที่อ่านข้อมูล เช่น        

               Read by 11.06 ทราบว่ามีผู้ตอบรับเป็นใครบ้าง มีกี่คน

               เพราะข้อมูลจะปรากฏบนหน้าจอให้ได้รับทราบของกันและกัน

262

ภาพที่ 5.27 แสดงการสร้างเนื้อหาสาระสื่อสารสุขภาพในยูทูบ เพื่อใช้ในกลุ่มเฉพาะ

                ของครอบครัวและบุคคลอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

                เป็นการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้ตระหนัก

                ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวด้วยว่าจะช่วยเหลือ                 กันได้อย่างไรบ้าง ทำอย่างไรดี เป็นต้น URL ของงานชิ้นนี้

               “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง” คือ       

https://www.youtube.com/watch?v=4mA0u8PyL7Y&feature=youtu.be

264

ภาพที่ 5.28 แสดงการสร้างเนื้อหาสาระสื่อสารสุขภาพในยูทูบ เพื่อใช้ในกลุ่มเฉพาะ

               ของครอบครัวและบุคคลอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย โดยใช้วิธีการ

               สื่อสารด้วยการเล่าเรื่องอธิบายความแบบสบายๆ จากข้อมูล

               ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากแหล่งข้อมูล อ้างอิงที่เชื่อถือได้

                URL ของงานชิ้นนี้ “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง” คือ       

          https://www.youtube.com/watch?v=4mA0u8PyL7Y&feature=youtu.be

265

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ (ต่อ)

 

 

หน้า

ภาพที่ 5.29 แสดงการเข้าถึงยูทูบ “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

               จากโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

               ได้อย่างจำเพาะเจ้าจงของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว

               โดยเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ทั่วไปด้วย

.266

ภาพที่ 5.30 แสดงการเข้าถึงยูทูบ “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

               จากโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถออกแบบ

               เนื้อหาสาระได้ตามความเหมาะสมเฉพาะของผู้สูงอายุ

     และสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

267

ภาพที่ 5.31 แสดงการเข้าถึงยูทูบ “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

               จากโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน สามารถพกพาติดตัวไปได้

               ทุกที่ทุกเวลา ถือเป็นความสะดวกและง่ายดาย ในการใช้สื่อใหม่

               ประเภทนี้เพื่อการสื่อสารสุขภาพกันของสมาชิกในครอบครัว

268

ภาพที่ 5.32 แสดงการเข้าถึงยูทูบ “สุขภาพดี……เมื่อมีอาจารย์โด่ง”

               จากโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน  โดยสมาชิกในครอบครัว

               สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์วิจารณ์                กันได้ว่า เป็นเช่นไร ควรผลิตข้อมูลใดต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่ง                ขึ้น

269