งานสื่อมวลชนกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และความเชื่อมโยง กับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (สคร.๓ ชลบุรี)

Hits: 2276

ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการอภิปราย วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ประธานในพิธี นายแพทย์ สมัย กังสวร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี 
ประสานงานโดย นางสุภาพร ปลดปลิด หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ