พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวโครงการ “การฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม”

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ จัดทำโครงการ “การฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม” ขึ้น เนื่องจากทั้ง 4 หน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการผลิตและป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวโครงการ “การฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม” มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ ห้อง Landmark 2-3 ชั้น 7 โรงแรม The Landmark Bangkok กรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้บริหารระดับสูงของ 3 หน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (2) คุณจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จำกัด (3) ท่านพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี คุณเจค็อป ชูลท์ซ Mr. Jacob T. Schultz 
Thai-U.S. Creative Partnership เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ จากหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ สามารถ Download ข้อมูลโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tei.or.th