ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการสื่อสารครั้งที่ 1 ” ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

เพราะผลงาน "บทความวิชาการ"  

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์และนำเสนอภาคบรรยาย

จัดโดย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554

ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่

ชื่อบทความ "การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม

The Body of Knowledge Development of Media and Information Literacy

: Satellite Television"