ถ่ายภาพกับประธานจัดงาน Regional Conference “New Media for ASEAN Development”

ถ่ายภาพกับประธานจัดงาน Regional Conference “New Media for ASEAN Development”
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ : Assoc. Prof. Dr.Kamolrat Intaratat