ภาพการเดินทางไปนำเสนอบทความวิชาการ ภาคบรรยาย ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 28 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555 (ชุดที่ 1)

Hits: 1708

ผมเดินทางไปในนามของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นตัวแทนของประเทศไทย (ในเวทีนี้) ที่ได้ขึ้นนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน
จากการเดินทางไปต่างประเทศมาหลายๆ ครั้ง ทำให้ตระหนักดีว่า ภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นในการใช้เป็นภาษากลาง ของชนทุกชาติเพื่อใช้พูดคุยติดต่อสื่อความหมายกัน ดังนั้นคนไทยต้องพัฒนาเรื่องนี้ให้มากๆๆๆๆๆๆๆ.......ผู้ที่มีความพร้อม มีตำแหน่งหน้าที่การงาน มีอำนาจและสามารถสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยจัดสรรงบประมาณให้ หรือให้ทุนเพื่อนำมาใช้ในการสร้างศักยภาพของเด็กไทยรุ่นใหม่ๆ ในเรื่องการฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การเขียนภาษาอังกฤษจนมีความชำนาญในระดับที่นำไปใช้ประโยชน์จริงได้กับชาวต่างชาติ ก็จะเป็นอานิสงค์ผลบุญที่ท่านเหล่านั้นได้สร้างเนื้อนาบุญเอาไว้ในภพนี้ชาตินี้.....