สัมมนาเข้ม ปริญญาเอก มสธ. 9 - 11 มกราคม 2555 (2012)

บรรยากาศการเรียนปริญญาเอก รุ่นที่ 2 สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.
วันที่ 9 - 11 มกราคม 2555 เป็นการนำเสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และอาจารย์จะวิจารณ์ วิพากษ์ ชี้แนะ
เพื่อค้นหาความชัดเจนและลงตัวที่สุดในการดำเนินการขั้นตอนต่อไป.......
สำหรับโครงร่างของผม จะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ MIL หรือ Media and Information Literacy
ส่วนอื่นๆ จะนำเสนอในช่วงต่อๆ ไป เมื่องานพัฒนาได้ที่แล้วนะครับ