บรรยายเรื่องการใช้สื่อสร้างภาพลักษณ์ วันพุธที่ 1 ก.พ. 2555

Hits: 1205

ชั่วโมงเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
รวมทั้งการผลิตสื่อที่จะนำเสนอต่อผู้รับสารให้มีคุณภาพ
สดใสวัยหนุ่มสาวของเยาวชนไทยจริงๆ
สุดท้ายคือ ชี้ให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญ
ของการต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะไปรักษาหรือสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรหรือสถาบันที่จะไปทำงานประกอบวิชาชีพในอนาคต
ด้วยการประพฤติดี เป็นคนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถที่แท้จริง