"ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Thai MIL Club)"

ชื่อชมรม (ภาษาไทย) :
ชมรมคนไทยรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

(ภาษาอังกฤษ): Thai MIL Club

หมายเหตุ: MIL = Media and Information Literacy

ผู้ก่อตั้ง : 1. อ.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ
2. ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
วันที่ก่อตั้งชมรม : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (2012)

วิสัยทัศน์: พัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสำหรับคนไทย

พันธกิจ: ศึกษา วิจัย ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน
บุคลากรทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ทั่วประเทศ
ค้นหา รวบรวม ผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เพื่อช่วยกันระดมความคิด
ในการชี้ทางออกบอกทางถูกให้กับคนไทย

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่าย:
ทั้งทางสังคมออนไลน์ (Social online)
และสังคมออนเรียลเวิลด์ (Social on real-world)

สื่อที่ต้องรู้เท่าทัน:
วิทยุ โทรทัศน์ (ฟรีทีวี ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี เป็นต้น)
สิ่งพิมพ์ต่างๆ และสื่อดิจิทัล
สารสนเทศที่ต้องรู้เท่าทัน:
ทุกประเภท ทุกรูปแบบ

ภารกิจช่วงแรกในการเริ่มต้น คือ : ขอระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
1. วิธีการเปิดรับสื่อและสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ควรต้องทำอย่างไรบ้าง

2. ทักษะพื้นฐานที่คิดว่าสำคัญ 5 อันดับแรกในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อ ชักจูงใจไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
หรือถูกล้างสมองให้เชื่อในสิ่งที่ผิด คืออะไร

3. สื่อและสารสนเทศชนิดใดในปัจจุบัน
ที่คิดว่าอันตรายที่สุดในการสร้างค่านิยมผิดเพี้ยน
หรือปลูกฝังทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในหมู่คนไทย

ทุกความคิดที่ทุกคนส่งมา คือ สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ในการนำไปต่อยอดขยายผล
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสื่อร้าย สื่ออันตราย สื่อที่มีวาระซ่อนเร้น
ให้กับคนไทยทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย
เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันที่มีความสุขและไม่ถูกหลอกลวง
รวมทั้งนำไปใช้ในทางวิชาการและในทางปฏิบัติต่อไป

ส่งทุกความคิดเห็นมาที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันครั้งหน้า