โครงการ การฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ ข้าราชการตำรวจ 14 ก.พ. 2555

เรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับงานตำรวจ

ตามอนุมัติหลักการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554

ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ที่ 0034.22/1667

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554

ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ หรือจ่าสิบตำรวจ

เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม “กอร.(ปป.)”

จำนวน 210 นาย

และกลุ่มสายงานสอบสวนและนิติกร “กอน.(สส)”

จำนวน 435 นาย

โดยกำหนดให้ใช้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 เป็นสถานที่ทำการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2555

ในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ หรือจ่าสิบตำรวจ ตามหลักสูตรดังกล่าว

ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ในการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงานตำรวจ

นอกจากนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 255 คน

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3 เห็นว่า

การมีความรู้และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

มีความสำคัญในระดับมากที่สุด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าตนเอง

มีความรู้เรื่องการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา-ผู้ใต้บังคับบัญชา

เรื่องการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างตำรวจ-ชุมชน และตำรวจ-นักสื่อสารมวลชน อยู่ในระดับปานกลาง

รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งตอบว่าตนเองเคยประสบปัญหาการสื่อสารในการทำงาน

โดยพบปัญหาการสื่อสารกับกลุ่มนักสื่อสารมวลชนสูงสุด

(ร้อยละ 82.7)

เคยพบปัญหาการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชารองลง

(ร้อยละ 68.6)

และพบปัญหาการสื่อสารกับชุมชนเป็นอันดับสาม

(ร้อยละ 65.1)

ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอบรมตามหลักการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งส่งเสริมให้การปฏิบัติการของข้าราชการตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม และกลุ่มสายงานสอบสวน และนิติกรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่น 2 จึงได้ขออนุมัติการมีส่วนร่วมจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ หรือจ่าสิบตำรวจ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมีส่วนร่วมจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในหัวข้อการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในงานตำรวจ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยได้แก่ การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในงานตำรวจ การสื่อสารในงานชุมชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์องค์กรตำรวจ และวิธีการพูดในที่ชุมชน ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่น 2

ผู้ประสานงานในพื้นที่ คือ พ.ต.ท.หญิง วีณา มโนหมั่นศรัทธา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว