บทความวิชาการได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian

E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 5ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index Centre) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่มีการจัดทำค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์และต่อเนื่องทุกปี
ในปี พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ออกวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป แต่ละฉบับประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกำหนดออกในแต่ละฉบับ ดังนี้
- ฉบับเดือน มกราคม - เมษายน 2555
- ฉบับเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
- ฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2555
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงประกาศรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Veridian E- Journal ปีที่ 5 พ.ศ. 2555 จำนวน 3 ฉบับ
ผลงานบทความวิชาการของผมได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารฉบับนี้
เรื่อง "การใช้สื่อบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย"
The Use of Integrated Media for Building Citizenship towards The Future of Thai Democracy