ความในใจของผม

Hits: 797

ผมคิดว่าการทำงานทางด้าน "สื่อ" ทุกประเภท มีความสำคัญต่อการชี้นำ โน้มน้าวจิตใจ ต่อผู้คนในสังคมไทย ณ ยุคปัจจุบันอยู่มากพอสมควร ดังนั้นการที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น "สื่อ" ที่จะนำ "ข้อมูลข่าวสาร" ผ่าน "ช่องทางต่างๆ" ไปยัง "ประชาชน" นั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก 
ผมทำงานในแวดวงสื่อ มานานกว่า 20 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ได้เห็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สื่อของประชาชน และวิธีการนำเสนอของผู้ส่งสารมาโดยตลอด 
ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า "สื่อ" นี่แหละ จะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน สนับสนุน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม หรือบางครั้งอาจทำลายล้าง..บางสิ่งบางอย่างในสังคมลงได้อย่างง่ายดาย และอย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
ในใจของผมจึงตั้งปณิธานไว้เสมอว่า จะขอใช้สื่อในฐานะที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ก่อเกิดปัญญา ความสุข ความสบายใจกับประชาชนต่อไป จะใช้สื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้คน ตามที่สมควรแก่โอกาสอันสามารถพึงกระทำได้ สำคัญที่สุด คือ "ผู้ที่ติดตามผลงานของผม" นั่นเอง ที่จะเป็น"กำลังใจอย่างดีที่สุด" ที่จะช่วยผลักดันให้ผมได้ทำงานเพื่อทุกคนต่อไปอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ท้อถอย มีแต่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของข่าวสารข้อมูล ความรู้ ความสุข ต่อไปตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจ ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับทุกกำลังใจที่เคยมีให้กัน 
และเหมือนเดิมท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สวัสดีครับ