จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนจีนศึกษา


หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (คุณต่าย)
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนจีนศึกษา
เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจ
จึงได้ทำการอัดเสียงอ่านสปอตกับลูกศิษย์ที่สตูดิโอ
คณะนิเทศศาสตร์ มฉก.
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555