ให้คำปรึกษานักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. 9 มี.ค. 2555โครงการสหกิจศึกษา

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในยุคนี้

เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเจอประสบการณ์จริง

และจะได้มีแนวทางในการปรับตัว ปรับใจในการออกไปเผชิญกับโลกแห่งการทำงานจริงเมื่อจบการศึกษาออกไป

ในภาพ คือ นศ.เกตุ และ นศ.นิ้ง มาหารือกันเรื่องสรุปเขียนสารนิพนธ์ หลังจากไปฝึกงานมาแล้ว

เพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

9 มีนาคม 2555