สอบสารนิพนธ์ นศ. ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. 21 มีนาคม 2555การสอบ นศ. โดยให้นำเสนอผลงานทั้งหมดที่ได้ไปฝึกงานจริงมา
แต่ละคนจะได้ข้อคิด บางคนกลับตัวกลับใจ ตั้งใจเรียน ประพฤติตัวเปลี่ยนใหม่จนน่าปลื้มใจ
เหตุเกิด ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 มฉก.
มีคณะกรรมการสอบร่วมด้วยอีก 2 คน เป็น 3 คน
คือ อ.นก ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ และ อ.แต้ว รัตนา ทิมเมือง