เป็นกรรมการคัดเลือก "ยุวฑูต" ในโครงการ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 25 มีนาคม 2555
เป็นคณะกรรมการ ในการตัดสินคัดเลือก "ยุวฑูต"
หรือผู้ที่จะเป็น "Presenter" ให้กับโครงการ "กินข้าว หมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"
ผู้ที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในโครงการนี้ ไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน คนทำงาน และกลุ่มอื่นๆ
ให้ได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการรับรู้ และเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ในที่สุด คือ การช่วยกันใช้ทรัพยากรของชาติให้ประโยชน์สูง ประหยัดสุด
ดังนั้น ผู้ที่เป็น "ยุวฑูต" ของโครงการนี้ จึงต้องควรมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ต่างๆ ได้แก่
1. มีความคิดสร้างสรรค์
2. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะในการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพที่ดี ในการเป็นตัวแทน เป็นผู้นำ
เพื่อชักจูงใจให้ผู้รับสารทั้งหลายเกิดความเชื่อถือและรับฟังสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
โดยผู้ที่ได้คัดเลือกให้เป็น "ยุวฑูต" ต้องมีความสามารถในการเผยแพร่ นำเสนอความรู้ ความเข้าใจ
ในคำกล่าวที่ว่า "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"
ไปสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
ในส่วนตัวผม สำหรับการเป็น "กรรมการตัดดสิน" เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดนั้น
ขอเสนอให้คัดเลือกผู้ชนะในรอบนี้ เป็นหญิง 1 ชาย 1 เพื่อเป็นว่าที่ "ยุวฑูต"
และสุดท้าย คือ ทางทีมงาน "สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย"
นำโดย ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
และคุณอ้วน กุหลาบ รอดทอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
จะได้ประกาศรายชื่อของ "ยุวฑูต" ออกมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้ที่คณะกรรมการตัดดสินด้วยกันในครั้งนี้คือ
พี่เต็น ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
25 มีนาคม 2555