ไปนิเทศโครงการสหกิจศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล รวมทั้งสรุปเนื้อหาและประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการทำงานจริง 5 เมษายน 2555

การไปนิเทศโครงการสหกิจศึกษา

จะทำทั้งในช่วงเริ่มต้นและสรุปท้าย

กับองค์กรที่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มฉก.ของเรา

ได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงด้วย

ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลของโครงการนี้ว่า

ทั้งนักศึกษาและองค์กร

ได้รับประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีด้วยกันทั้ง 2ฝ่าย

ในภาพคือ น้ำผึ้งและน้ำหวาน

ไปฝึกงานที่บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้ง

มีพี่หนิง เป็น 1 ในพี่เลี้ยงมาร่วมประชุม

พูดคุย และสรุปมุมมองต่างๆ

ในการทำงานระดับมืออาชีพกับลูกค้าจริงๆ

ที่มีอุปสรรคมากมาย

ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา