งานเปิดตัวยุวฑูต Green Teen และงานเลี้ยงอาหารค่ำ TBCSD

 

เป็นพิธีกรในงานเปิดตัวยุวฑูต Green Teen โครงการ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"

และเป็นพิธีกรคู่กับ ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา (ดร.แหม่ม) ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ “TBCSD...ขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555  ณ  Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ

โดย  “องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  หรือ TBCSD หรือ Thailand Business Council for Sustainable Development โดยมีคุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ เป็นประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คุณอานันท์  ปันยารชุน  เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย H.E.Mr. Asif Anwar Ahmad  มาปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ “World Disaster: How to reduce the risk of business” แนวทางในการลดความเสี่ยงของภาคธุรกิจในภาวะภัยพิบัติ พร้อมทั้ง ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การต้อนรับ มีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านการเขียนและมีแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อม รางวัล Eco-School Award ปีที่  3 เพื่อให้กำลังใจและเชิดชูโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนสอนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รางวัล Eco-hospital Award ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นปีแรกในการเชิดชูและให้กำลังใจ กับโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานที่คำนึงถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับ การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวฑูต Green Teen
โครงการ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" คือ

(1) ด.ช. ริชาร์ด เกียนี

(2) ด.ญ. อนุตตรา แก้วนาติ๊บ

(3) ด.ช. จิราวัฒน์ พัฒนวีรคุณ

(4) ด.ญ. สุชาวลี ดวงทองคำ

(5) นางสาวชลิดา ดวงทองคำ

(6) นายจอมเทียน พนาวรรต

ฝากความหวังไว้กับเยาวชนไทยในการสร้างจิตสำนึก

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมและพอดี