สอบสหกิจศึกษา นศ. นิเทศศาสตร์ มฉก. 26 เมษายน 2555

สอบโครงการสหกิจศึกษา รอบสุดท้าย
สำหรับนักศึกษาที่จบการฝึกงานจริงในองค์กรวิชาชีพต่างๆ
ซึ่งทำให้นักศึกษาของเรา ได้รับประสบการณ์และโอกาสทางการทำงานอาชีพ
ที่พี่ๆ ในหน่วยงานที่ไปฝึกงานมอบให้ ก็ดีใจและภูมิใจในลูกศิษย์ของเรา