การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม

Hits: 1452

การพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ : โทรทัศน์ดาวเทียม

The Body of Knowledge Development of Media and Information Literacy

: Satellite Television

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

 

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะ โทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งเป็น สื่อใหม่  และเป็น สื่อทางเลือก  รวมทั้งแนวทางในการกำกับดูแลการผลิตเนื้อหารายการและเนื้อหาโฆษณาให้การนำเสนอมีความเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย    เพราะปัจจุบันเกิดปัญหาทางสังคมที่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นและเกิดปัญหาทางวิชาการนิเทศศาสตร์ด้านการเรียนรู้จนเกิดทักษะในการวิเคราะห์ วิพากษ์  วิจารณ์ และสังเคราะห์สื่อ เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม  ตัวอย่างเช่น  ปัญหาด้าน เนื้อหารายการ  ได้แก่  รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองในเชิงยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง  เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีและมอมเมาประชาชน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ สุขภาพร่างกาย โรคประจำตัว ความสวยความงามของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี   ส่วนปัญหาด้าน เนื้อหาโฆษณา  ได้แก่ การโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหารเสริม ยาบำรุง ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้แบบครอบจักรวาล  สมุนไพรเสริมสุขภาพ ซึ่งไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การทำศัลยกรรมความงาม  การทำนายดวงชะตาโหราศาสตร์  การโฆษณาในเชิงวิเคราะห์การพนันกีฬาต่างๆ  เป็นต้น    จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่นักวิชาการด้านสื่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และทุกภาคส่วนต้องเร่งพัฒนา คือ องค์ความรู้เท่าทันสื่อและร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหาสำหรับการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อันหมายถึง กิจการโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างเร่งด่วนที่สุด วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ  เพื่อสำรวจสภาพปัญหาการไม่รู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อสำรวจปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชม เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนสำหรับการติดตามรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม  โดยวิธีดำเนินการศึกษา จะใช้ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านองค์ความรู้เท่าทันสื่อ การเก็บข้อมูลเชิงกว้างจากแบบสอบถาม ทั้งปลายปิดและปลายเปิด  ผลการศึกษาเบื้องต้น  คือ  แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้เท่าทันสื่อ ต้องอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  ด้านการฝึกฝนทักษะตนเองให้รู้เท่าทันสื่อ คือ ต้องมีความคิดคำนึงการใคร่ครวญ การต้องตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามในทุกสรรพสิ่งที่ได้รับชมจากสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมไว้ก่อนว่า  เป็นความจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล   จุดประสงค์ของเนื้อหารายการหรือเนื้อหาโฆษณา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ได้แก่  หลักการและแนวคิดในการกำกับดูแลสื่อ คือ ถ้าสิ่งใดมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม จะได้รับความร่วมมือโดยไม่ต้องใช้กฎหมายออกมาบังคับ  ด้านรูปแบบหรือมาตรฐานตัวชี้วัดในการกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการและเนื้อหาโฆษณาสำหรับโทรทัศน์ดาวเทียมนั้น  ต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญ คือ การผลิตและนำเสนอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเสรีภาพในการแสดงออกของผู้ประกอบกิจการทั้งหลาย  จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการกำกับดูแล  

คำสำคัญ : โทรทัศน์ดาวเทียม, การพัฒนาองค์ความรู้, การรู้เท่าทันสื่อ,

    กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)