บรรยากาศในห้องเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์และพื้นฐานทางศิลปะ

บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของผม
ที่ห้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ต้องฝึกทั้งการวาดเส้น การพูด อธิบายความ การลำดับความคิดเพื่อนำเสนอผลงาน
เอามาให้ดูเพลินๆ ครับ