ได้รับทุนวิจัยไปนิวซีแลนด์ เพื่อทำวิจัยสื่อสารสุขภาพ มิ.ย.2558

Hits: 1432

ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

ในการเดินทางไปทำวิจัยสื่อสารสุขภาพ

ณ ประเทศนิวซีแลนด์  3 เดือน (มิ.ย. - ก.ย.2558)

โดยผลงานวิจัยที่ได้ครั้งนี้ จะได้นำเสนอเป้นส่วนหนึ่ง

ในการยื่นขอพิจารณาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คือ "รองศาสตราจารย์" ต่อไป  

ผมใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

โดยมี ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เป็นผู้ช่วยวิจัย

ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย

ในการนำมาใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่

เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคมไทย

ขอพระเจ้าอวยพรผู้ปรารถนาดีต่อกันทุกคนครับ

 (บันทึกไว้ไม่ให้ลืม  ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558  Auckland, New Zealand)