ภาพบรรยากาศในห้องบันทึกหนังสือเสียงของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ

Hits: 1370

อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ
เพราะเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้ฟังเพื่อเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงปฏิบัติทั่วประเทศครับ
เล่มนี้ลงเสียงเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (2011)