หน้าปกเล่มดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. (จบการศึกษา ภาค 1 /2557)

ผมเริ่มเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553  (ปร.ด. นิเทศศาสตร์ รุ่น 2 )

และจบการศึกษาเป็น  "ดุษฎีบัณฑิตคนแรก"  ของสาขานิเทศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

นี่คือ หน้าปกเล่มดุษฎีนิพนธ์ของผม (เล่มจริงอยู่ในห้องสมุดที่ มสธ.)

ขอขอบคุณทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ให้ทุนการศึกษา

และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ และ ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ