เรียน ป.เอก สาขานิเทศศาสตร์ มสธ. สัมมนาเข้ม 18 - 19 ก.พ. 2555ปริญญาเอก ที่ยังคงเข้มข้น เข้าสู่ช่วงการนำเสนอ "หัวข้อดุษฎีนิพนธ์"
ซึ่งต้องมีเทคนิคในการทบทวนวรรณกรรม และ รวบรวมเรียบเรียง
เพื่อให้การเขียน Proposal ตั้งแต่บทที่ 1 - 3
มีความสอดคล้องและมีน้ำหนักเพียงพอในการที่จะทำเป็นหัวข้อวิจัยต่อไป
โดยมีการนัดหมายปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
เพื่อค้นหาสิ่งที่ลงตัวที่สุด เหมาะสมที่สุด มีคุณค่ามีประโยชน์มากที่สุดในการทำวิจัยระดับปริญญาเอกครั้งนี้